BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS

Šiose Bendrosiose pardavimo sąlygose (Sutartyje) pateikiamos sąlygos, reglamentuojančios pirkimo – pardavimo tvarką ir atsakomybę tarp UAB „Northcliffe Lighting“ / Northcliffe Lighting Ltd bendrovės (Pardavėjo) ir Pirkėjo. Pardavėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis.

1. APIBRĖŽIMAI

1.1. Sutartis – pirkimo – pardavimo tvarką ir šalių atsakomybę reglamentuojančios sąlygos.
1.2. Pasiūlymas – kvietimas užsisakyti. Pasiūlymas galioja Pasiūlyme nurodytą laikotarpį, o jeigu toks laikotarpis nenurodytas, Pasiūlymas galioja 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Pasiūlymo pateikimo dienos.
1.3. Užsakymas – Pirkėjo atliktas Prekių užsakymas.
1.4. Užsakymo patvirtinimas – Pardavėjo patvirtinimas apie Užsakymo priėmimą.
1.5. Prekės – Pardavėjo parduodamos prekės, sistemos ir paslaugos.
1.6. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.7. Atsakingas asmuo – reiškia Pirkėjo darbuotojus, kuriuos Pirkėjo atstovas paskiria pateikti ir patvirtinti Užsakymus.

2. SUTARTIES SUBJEKTAS

2.1. Pardavėjas sutinka parduoti Prekes ir perduoti nuosavybės teisę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja pirkti ir priimti Prekes pagal čia nustatytas taisykles bei laiku ir tinkamai sumokėti Pardavėjui kainą pagal išrašytą Pardavėjo sąskaitą.
2.2. Atsakomybė už Prekių praradimą ar sugadinimą Pirkėjui pereina nuo Prekių pakrovimo į pristatymo įmonę momento arba priklausomai nuo galiojančių inkotermų nuo Prekių paruošimo pristatyti momento, jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip.
2.3. Pirkėjas įgyja teisėtą nuosavybės teisę į prekes tik visiškai atsiskaitęs už prekes.
2.4. Iki teisėtos nuosavybės teisės į Prekes įgijimo momento Pirkėjas privalo Prekes tinkamai saugoti ir saugoti. Pirkėjo teisė parduoti Prekes prieš pereinant teisėtai nutrūksta automatiškai, jei Pirkėjui įvyksta nemokumas arba Pardavėjui raštu pranešama.
3. UŽSAKYMAI

3.1. Šalys susitaria, kad Užsakymas laikomas tinkamu, kai Pirkėjas praneša apie gauvimą el. paštu.
3.2. Pirkėjo pateiktame Užsakyme turi būti nurodyta bent ši informacija: Prekių pavadinimas, Prekės kodas, kiekvienos Prekės kiekis, kaina (jei buvo pateiktas kainoraštis ar Pasiūlymas), Pasiūlymo numeris.
3.3. Pardavėjas, gavęs Užsakymą, išduoda Užsakymo patvirtinimą, kuriame nurodo gaminių pavadinimą, kiekį, kainas ir apytikslį įvykdymo laiką. Joks Pirkėjo pateiktas Užsakymas nėra laikomas Pardavėjo priimtu, kol to nepatvirtina raštu Pardavėjo atsakingas asmuo.
3.4. Šalys patvirtina, kad Pardavėjo pateiktame Užsakymo patvirtinime esanti informacija yra galutinis šalių susitarimas dėl užsakytų Prekių.
3.5. Pirkėjas, gavęs Užsakymo patvirtinimą, įsipareigoja patikrinti Užsakymo patvirtinimo tikslumą, atitiktį Užsakymui, Prekių komplektaciją ir specifikaciją, kainas, pagaminimo datas ir suderinamumą su kitomis prekėmis, taip pat tinkamumą konkrečiam naudojimui ir patvirtinti Užsakymo patvirtinimą. paštu per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo gavimo. Per nustatytus terminus tokio patvirtinimo negavus, Užsakymo patvirtinimas laikomas patvirtintu.
3.6. Jeigu Pirkėjo netenkina Užsakymo patvirtinime nurodyta informacija (kainos, pagaminimo datos, Prekių specifikacija), Pirkėjas turi teisę per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo gavimo atšaukti Užsakymą, pateikdamas pranešimą el. paštu.
3.7. Apie bet kokius patvirtinto Užsakymo pakeitimus Pardavėjui turi būti pranešta raštu per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakymo patvirtinimo pateikimo. Tuo atveju, kai Pardavėjas sutinka su patvirtinto Užsakymo pakeitimais, el. paštu bus išsiųstas naujas Užsakymo patvirtinimas. Užsakymo patvirtinimo taisyklės, nustatytos 3.8 punkte. Šios Sutarties punktai taikomi naujo Užsakymo patvirtinimo patvirtinimui.
3.8. Vėlesniems užsakytų ir patvirtintų Prekių pakeitimams reikalingas Pardavėjo sutikimas. Pirkėjas negali atšaukti jokio užsakymo, išskyrus raštišką Pardavėjo susitarimą, kad Pirkėjas visiškai atlygins Pardavėjui visus nuostolius, kuriuos Pardavėjas patyrė dėl atšaukimo ar pakeitimų.

4. KAINOS IR APMOKĖJIMAS

4.1. Prekių kainos nurodytos Pirkėjui pateiktame kainoraštyje. Jei toks kainoraštis Pirkėjui nebuvo išsiųstas, kainos bus nurodytos Pasiūlyme. 
4.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra keisti Prekių kainas. Naujos kainos įsigalioja po to, kai apie jas pranešama Pirkėjui.
4.3. Į Produktų kainą neįeina eksporto, muitai, siuntimo (jei specialiose Sutarties sąlygose nenurodyta kitaip) ir draudimo išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pridėtinę vertę, pardavimą, naudojimą ir pan. mokesčiai), nesvarbu, ar juos nustato atitinkama jurisdikcija, ar bet kuri kita valstybės ar vietos valdžia.
4.4. Visi mokėjimai už užsakytas prekes turi būti atliekami pagal Pirkėjui pateiktas sąskaitas faktūras. 
4.5. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui nustatyti veiklos kredito limitą.
4.6. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti veiklos kredito limitą. Toks veiklos kredito limitas nurodomas raštu. Dėl šios priežasties Pardavėjas gali prašyti Pirkėjo pateikti Pardavėjui dokumentus, įrodančius Pirkėjo finansinę būklę ir jo galimybes tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal šiuos įsipareigojimus.
4.7. Pirkimo sumai viršijus veiklos kredito limitą, Pirkėjas įsipareigoja visą viršijusią sumą sumokėti iš anksto iki Prekių išsiuntimo.
4.8. Sumažinus ar panaikinus veiklos kredito limitą, visi išrašytose sąskaitose nurodyti mokėjimo terminai laikomi pasibaigusiais (net jei sąskaitoje nurodytas terminas nesibaigė) ir Pirkėjas privalo sumokėti visas Pardavėjui mokėtinas sumas. ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po kredito limito sumažinimo ar panaikinimo.
4.9. Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakytų prekių, paslaugų siuntimą ar patvirtinto Užsakymo vykdymą, kol Pirkėjas nesumokės veiklos kredito limitą viršijančios sumos arba vėluoja atlikti mokėjimus. Tokiu atveju Pirkėjo Pardavėjui sumokėtos sumos automatiškai laikomos padengiančiomis seniausias Pirkėjo skolas Pardavėjui, neatsižvelgiant į Pirkėjo mokėjimo dokumentuose nurodytą mokėjimo paskirtį.
4.10. Negali būti atsisakyta mokėti ar atidėtas mokėjimas dėl bet kokio gaminio defekto. Pirkėjas įsipareigoja atlikti visus pagal Sutartį mokėtinus mokėjimus visiškai be jokių išskaitų, nesvarbu, ar įskaitymas, priešieškinys, nuolaida, sumažinimas ar kitaip.
4.11. Bet koks mokėjimas laikomas atliktu nuo visos sumos pervedimo momento ir neatšaukiamai bei besąlygiškai įskaitytas į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Mokėjimai grynaisiais, čekiais ar vekseliais nepriimami.
4.12. Už pavėluotus mokėjimus skaičiuojami specialiosiose Sutarties sąlygose nurodyti delspinigiai, kurie skaičiuojami už kiekvieną uždelstos sumos dieną, kol bus sumokėta visa suma.
4.13. Pirkėjas padengia visas Pardavėjo išlaidas, susijusias su Pirkėjo skolų Pardavėjui išieškojimu, įskaitant visas pagrįstas advokato išlaidas ir teisines išlaidas.

5. PRISTATYMAS

5.1. Prekės turi būti paruoštos pristatymui Užsakymo patvirtinime nurodytą dieną Incoterm EXW, Kaunas (Raudondvario pl. 101, Kaunas, LT-47184, Lietuva, UAB „Northcliffe Lighting“ pirkėjams) arba EXW, Aylesham reikalaujamu būdu. (Covert Road, Aylesham Industrial Estate, Kenterberis, Kentas, CT3 3EQ, Jungtinė Karalystė Northcliffe Lighting Ltd pirkėjams).
5.2. Atsižvelgiant į šios Sutarties sąlygas arba šalių tarpusavio susitarimą, užsakytos Prekės gali būti pristatomos Pirkėjui Pardavėjo sąskaita. Šalys susitaria, kad tokiu atveju Pirkėjas paskiria Pardavėją savo nuožiūra pasirinkti pristatymo įmonę.
5.3. Pirkėjas pareiškia ir garantuoja, kad neturi ir neturės Pardavėjui pretenzijų dėl pristatymo įmonės pasirinkimo.
5.4. Pirkėjas patvirtina, kad Pardavėjas jokiomis aplinkybėmis nebus atsakingas už jokius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl Prekių pristatymo, nepaisant to, kad Prekes pristato Pardavėjo pasirinkta ir/ar apmokama pristatymo įmonė. Visa atsakomybė už Gaminių praradimą ar sugadinimą, kurie gali atsirasti dėl pristatymo, tenka tik Pirkėjui.
5.5. Prekės pristatomos specialiose šios Sutarties sąlygose nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja pranešti Pardavėjui apie pristatymo adreso pasikeitimą raštu el. paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Užsakymo patvirtinime nurodytų datų.

6. PRODUKTŲ GAVIMAS

6.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas Prekes. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie aplinkybes, trukdančias jam gauti Prekes. Toks pranešimas neatleidžia Pirkėjo nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
6.2. Apie bet kokius Prekių pažeidimus, padarytus pristatymo metu, ar jų trūkumą, Pirkėjas privalo pažymėti transporto dokumentuose iškart po Prekių gavimo.
6.3. Pirkėjas žino, kad Pardavėjas nėra tarpininkas tarp pristatymo įmonės ir Pirkėjo. Tuo atveju, jei Prekės buvo apgadintos ir tokia žala atsirado dėl pristatymo, visos pretenzijos dėl to turi būti kreipiamos į prekių pristatymo įmonę, nepaisant to, kad pristatymo įmonę pasirinko Pardavėjas.
6.4. Pirkėjas turi apžiūrėti Prekes atvykęs į Pirkėjo objektą. Per 7 (septynias) darbo dienas po pristatymo Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie bet kokias pretenzijas dėl Prekių būklės, kokybės ar kiekio, raštu detaliai nurodydamas pretenzijos pagrindą.
6.5. Pirkėjui tinkamai nepranešus Pardavėjui apie Prekių neatitikimus (įskaitant mechaninius pažeidimus), visos pristatytos Prekės bus laikomos Pirkėjo priimtomis ir Pirkėjas neturės teisės atšaukti jokio priėmimo. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, bet koks Produkto naudojimas, kurį Pirkėjas ar jo klientai naudoja po pristatymo, reiškia Produktų priėmimą.
6.6. Pirkėjui nustačius, kad Prekė neatitinka specifikacijų, Pardavėjas savo nuožiūra ir per protingą terminą ištaiso neatitikimus, pataisydamas arba pakeisdamas arba pristatydamas trūkstamas prekes, arba įskaitydamas Pirkėjo sumokėtą kainą. už nepristatytus gaminius.
6.7. Pirkėjui atsisakius (nepavykus) gauti užsakytų Prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui vieną šimtą (100) procentų nepriimtų Prekių vertės ir pristatymo mokesčius (jei tokie yra).
6.8. Visos pretenzijos Pardavėjui turi būti siunčiamos el. paštu, įskaitant, bet neapsiribojant, šią informaciją: matomų prekės defektų nuotraukos, tikslūs reikalavimų neatitinkančių Prekių pavadinimai, reikalavimų neatitinkančių Prekių kiekis, išsamus prekės aprašymas. problema dėl reikalavimų neatitinkančių Gaminių, sąskaitos faktūros numerio ir kitos būtinos Pardavėjo prašomos informacijos.

7. PRODUKTŲ KOKYBĖ

7.1. Produktų specifikacijos turi būti tokios, kaip nurodyta Pardavėjo gaminių duomenų lape, nebent tai aiškiai skiriasi abipusiu Šalių susitarimu.
7.2. Pardavėjas žino, kad visos iliustracijos, nuotraukos ar kita rinkodaros medžiaga kataloguose, brošiūrose, kainoraštyje ar kituose Pardavėjo išleistuose dokumentuose yra tik orientaciniai ir Pardavėjui neprivalomi.
7.3. Pardavėjas pasilieka teisę daryti bet kokius gaminių specifikacijų pakeitimus, kurie turi atitikti bet kokius taikomus saugos ar kitus teisės aktų ar norminių aktų reikalavimus, kurie neturi esminės įtakos jų kokybei ar veikimui.

8. GARANTIJA

8.1. Garantinis laikotarpis prasideda nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos. Pirkėjui laiku nesumokėjus už Prekes, garantija gali būti sustabdyta.
8.2. Garantijos suteikimo sąlygos ir tvarka yra pateiktos Northcliffe apšvietimo garantijos sąlygose: http://www.northcliffe.org
 
9. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

9.1. Pirkėjas patvirtina, kad supranta, jog Prekių kainos nustatomos atsižvelgiant į Pardavėjo atsakomybės ribas už netinkamos kokybės Prekes. Atsižvelgdamos į palankią Prekių kainą, abi Šalys susitaria, kad Pardavėjo atsakomybė už netinkamos kokybės Prekes yra ribota.
9.2. Pardavėjo atsakomybė už Prekių kokybę ribojama suma, kurią Pirkėjas sumoka už nekokybiškas prekes.
9.3. Pardavėjas jokiomis aplinkybėmis neatsako už gaminių žalą ar praradimą po to, kai prekės buvo perduotos pristatymo įmonei, išskyrus atvejus, kai atitinkamam Užsakymui taikomas Incoterm reglamentas arba Šalys susitaria raštu kitaip.
9.4. Atsižvelgdamas į Pardavėjo ribotą atsakomybę, Pardavėjas neprivalo padengti jokių Pirkėjo ar trečiosios šalies išlaidų, atsiradusių dėl nekokybiškų Gaminių, pvz., montavimo, išmontavimo, gabenimo, sandėliavimo, pajamų praradimo, sutarties praradimo, prekių praradimo. projekto, nuomos mokesčio už keitimo įrangą, darbų sustabdymą, pakaitalo įsigijimą ar bet kokias trečiųjų asmenų pretenzijas, kylančias iš bet kokios garantijos ar sutarties, mokėjimą.

10. NUTRAUKIMAS

10.1. Abipusiu sutarimu ši Sutartis gali būti nutraukta bet kurią dieną.
10.2. Jeigu Pirkėjas savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesikreipiant į teismą, apie tai raštu įspėjęs Pirkėją. Sutartis laikoma nutraukta po 5 (penkių) darbo dienų nuo pranešimo apie jos nutraukimą Sutartyje nustatyta tvarka dienos.
10.3. Jeigu Pardavėjas savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Sutartis laikoma nutraukta po 5 (penkių) darbo dienų nuo pranešimo apie jos nutraukimą Sutartyje nustatyta tvarka dienos. Pirkėjas turi teisę įgyvendinti savo teisę nutraukti Sutartį čia nustatytais klausimais tik tuo atveju, jeigu Pirkėjas sumokėjo Pardavėjui visus mokėtinus mokėjimus.
10.4. Nutraukus Sutartį dėl bet kokios priežasties, visi mokesčiai už Prekes nedelsiant turi būti sumokėti ir Pirkėjo mokėtini Pardavėjui.

11. ĮVAIRUS

11.1. Galiojimas. Vienos iš sąlygų negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties sąlygų galiojimui.
11.2. Taikanti teisė ir jurisdikcija. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie kyla ar gali kilti vykdant Sutartį ar susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, tačiau nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuva, Kaunas (susijusios su UAB “Northcliffe Lighting” bylomis) / Anglija, Londonas (susiję su “Northcliffe Lighting Ltd” bylomis) pagal Lietuvos įstatymus ir teisės aktus (susiję su UAB “Northcliffe Lighting” bylomis) / Anglija (susiję su „Northcliffe Lighting Ltd“ dėklai).
11.3. Force Majeure. Bet koks bet kurios šalies įsipareigojimų pagal šią Sutartį delsimas vykdyti arba jų nevykdymas nelaikomas įsipareigojimų nevykdymu pagal šią Sutartį, jei ir tokiu mastu, kurį sukelia nenugalimos jėgos aplinkybės, kurios apibrėžiamos kaip įvykiai, kurių įsipareigojimų nevykdanti Šalis pagrįstai negali kontroliuoti. įskaitant, bet neapsiribojant, vyriausybės veiksmus, karą ar nepaprastąją padėtį, terorizmo aktus, protestus, riaušes, pilietinius neramumus, gaisrus, sprogimus, potvynius, epidemijas, lokautus, streikus ar kitus darbo ginčus. Šalys susitaria, kad technikos gedimai, medžiagų ar komunalinių paslaugų trūkumas, suvaržymai ar vėlavimai, turintys įtakos vežėjams, arba negalėjimas arba vėlavimas gauti reikiamų ar tinkamų medžiagų tiekimo, bus laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, jeigu tokie įvykiai turi įtakos Pardavėjo gebėjimui vykdyti savo įsipareigojimus. Taikydama nenugalimos jėgos institutą, atitinkama Šalis nedelsdama apie tai praneša kitai Šaliai ir deda visas pagrįstas pastangas, kad išvengtų arba pašalintų tokią neįvykdymo priežastį, ir toliau vykdys pagal šią nuostatą, kai tokios priežastys bus pašalintos.
11.4. Pranešimai. Visi formalūs pranešimai ir perdavimai Šalims apie ginčus, kylančius dėl šios Sutarties, siunčiami registruotu paštu adresu Raudondvario pl. 101, Kaunas, LT-47184, Lietuva arba el. paštu: info@northcliffe.org. Kiekviena Šalis ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio pasikeitimo informuoja kitą Šalį apie savo pavadinimo, adreso, banko, kuriame ji turi savo sąskaitą, telefono pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šiame punkte nustatyto reikalavimo, negali teikti pretenzijų ir atsakymų dėl to, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal naujausią jos turimą informaciją, neatitiko Sutarties sąlygų, arba kad gedimo Šalis negavo pranešimų, kurie buvo išsiųsti naudojant tokią informaciją.
11.5. Konfidencialumas. Pirkėjas privalo saugoti bet kokią techninę, komercinę ir finansinę informaciją, įskaitant kainas, pasiūlymus, brėžinius, bet kokius kitus Pardavėjo Pirkėjui atskleistus duomenis, taip pat komunikaciją, konfidencialią ir neatskleisti tokios informacijos jokiai trečiajai šaliai ir naudoti bet kokią tokią informaciją bet kokiems kitiems tikslams, nei vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. Visa čia nurodyta informacija laikoma konfidencialia, todėl Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios su Sutartimi susijusios informacijos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tokio atskleidimo reikalauja įstatymai.
11.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Bendrąsias pardavimo sąlygas be išankstinio įspėjimo, o bet kokie pakeitimai galioja visiems užsakymams, pateiktiems tokių peržiūrėtų taisyklių ir sąlygų įsigaliojimo dieną arba vėliau. Naujausią UAB “Northcliffe Lighting” / Northcliffe Lighting Ltd Bendrąsias pardavimo sąlygas galite rasti adresu: http://www.northcliffe.org
Įsigaliojimo data: 2020-04-29

Čia galite atsisiųsti naujausią "GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS" (BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS) versiją anglų kalba: